נספח 1

שמונה הקטגוריות בשאלון LEI-n במחקר . 1 מהירות : קצב התקדמותה של הכיתה ; . 2 חיכוך : חילוקי דעות , מתיחות ועוינות בין מורה לתלמידים , או בין התלמידים ; . 3 מיקוד במטרה : זיהוי וקבלה של מטרות על ידי הכיתה ; . 4 דמוקרטיה : הליכים דמוקרטיים בפעילויות הכיתה ; . 5 העדפה : נטיית המורה להעדיף תלמידים מסוימים על פני אחרים ; . 6 שביעות-רצון : מידת החיבה שמפגינים התלמידים כלפי הנושא , כלפי המורה וכלפי חבריהם לכיתה ; . 7 תחרותיות : מידת התחרותיות בין חברי הכיתה ; . 8 קושי : מידת הקושי של תחום הדעת .  אל הספר
מכון מופ"ת