פענוח הממצאים

הממצאים הכלליים לא היו חד-משמעיים ; נראה שחלק מהמורים הסתגלו טוב יותר מאחרים לדרישות ולעקרונות ההוראה בסביבה הטרוגנית . הדגשת התוצאות האינדיווידואליות אפשרה לנו לשנות את ההשערה המקורית של בית הספר לשורה של השערות ממוקדות יותר : א < התנהגויות הוראתיות מסוימות של מורים תורמות להצלחת ההוראה בסביבה הטרוגנית . ב ) הוראה בסביבה הטרוגנית משפרת את הישגי הלמידה של חלק ניכר מהאוכלוסיה המקיפה . ג < האקלים בכיתות ההטרוגניות המוצלחות תורם למיזוג חברתי . כדי להמחיש נקודה זו שולבו התוצאות שקיבלו מורים , 4 , 2 15-ו בכל אחד מכלי ההערכה המוצגים לעיל . אסנת : אסנת לימדה תנ"ך בשתי כיתות הטרוגניות שונות ( כלומר , בשישה , "שלישים" שניים מקיפים וארבעה עיוניים . ( ההבדלים בין ממוצע ציוניה הכיתתיים וציוני התקן המקבילים היו זניחים בכל הקבוצות ( סטיית תקן בין 0 . 02 . < 0 . 2-ל הציונים שהתקבלו משאלון LEI-n שלה הראו אקלים כיתתי חיובי , כלומר ערכים גבוהים במיקוד במטרה , בשביעות רצון ובדמוקרטיה , וערכים נמוכים בחיכוך , בתחרותיות ובהעדפת ( ראו איור , 4 . 2 מורה . < 2  אל הספר
מכון מופ"ת