ממצאים עיקריים

א . הישגי התלמידים בית הספר ביקש לקבל תשובה לשתי שאלות עיקריות : . 1 האם הלמידה בסביבה הטרוגנית תרמה לתלמידים המקיפים או פגעה בהם ? ( לדוגמה , האם ציוניהם של התלמידים האלה בכיתה הטרוגנית היו נמוכים בשל ההערכה שנעשתה על פי סטנדרטים (? "עיוניים" . 2 האם הלמידה בסביבה הטרוגנית תרמה לתלמידים העיוניים או פגעה בהם ? ( לדוגמה , האם ירדה רמת ההישגים שלהם בשל התאמת הלמידה ליכולותיהם של תלמידים חלשים יותר (? ניתן לראות שהקריטריונים ל"פגיעה" המתייחסים לתלמידים מקיפים > אייכולתם להתמודד עם הרמה ) שונים מהקריטריונים המתייחסים לתלמידים ה"עיוניים" ( הורדת הרמה . ( כדי להעריך את הרמה העיונית בכיתות ההטרוגניות הושוו הציונים ה"כיתתיים" שהתקבלו על ידי תלמידים עיוניים עם הציונים שקיבלו אותם תלמידים בסביבה הומוגנית . השוואה דומה , שנערכה לגבי תלמידים מקיפים , שימשה אינדיקציה ליכולתם להתמודד עם הרמה בכיתות ההטרוגניות . התוצאות שהתקבלו בכיתות ט נמצאו דומות לאלו של כיתות י , ולכן , מחמת קוצר היריעה , נסתפק בהמשך בפירוט התוצאות שהתקבלו בכיתות ט בלבד . ממוצע הציונים של התלמידים המקיפים בכיתות ההטרוגניות ( תנ"ך ...  אל הספר
מכון מופ"ת