פרק ג התפתחותם המקצועית של מורים כתהליך של רפלקסיה דיאלקטית בקבוצה

חקר המקרה המוצג בפרק זה מתאר את עבודתי כמנחה של קבוצה בת עשרה מורים , קבוצה הכוללת את כל סגל ההוראה בכיתה י מקצועיתמעשית . בחרתי לעבור מראייה מערכתית של תהליך השינוי למעקב אחר תהליך הלמידה הקבוצתי על מנת להגיע לתובנה עמוקה יותר של התפתחותם המקצועית של המורים . הקבוצה פעלה כגוף בעל ארגון עצמי האחראי לתכנית ולדרך הפעולה שלו . בפרק מתוארים ארבעה מחזורי למידה שבהם הלך ונבנה ידע מקצועי חדש כפעולת גומלין בין הפרקטיקה והתאוריה . לאחר שהבנו את נושא השינוי וההתפתחות הבית ספרית בראייה כוללת ( רמת המקרו , < חשנו צורך לחזור לרמת המיקרו . ההתנסות נעשתה במגוון קבוצות ובמגוון דרכי עבודה , כשכל קבוצה מתמקדת בבעיה מוגדרת וטווה סיפור שונה וייחודי . ההתנסות הזאת הובילה לשאלה : האם ניתן לזהות תכנית משותפת , דגם אחד ללמידה קבוצתית של מורים ? ביקשנו לעקוב אחר תהליך הלמידה בקבוצה ולבחון אותו מקרוב , משמע להסיט את המיקוד מהתחדשות עצמית ומתהליך ההתפתחות הבית ספרי ולהתמקד בתהליך הצמוד - בהתפתחותם האישית-מקצועית של המורים . ניצבנו בפני שתי אפשרויות : לבחון את הנתונים שהצטברו ממחקרי המקרה מנקודת מבט חדשה , או לחל...  אל הספר
מכון מופ"ת