שינוי תפיסתי (conceptual change)

תאוריות רבות הוצעו לשינוי תפיסתי בחינוך ( ראו לדוגמה , Duit , nKn . ( 1994 ; Steffe & Gale , 1995 n" "השינוי התפיסתי הראשוני" , ( initial conceptual change ) ( Posner et al ., 1982 ) שפותחה על ידי מורי מורים למדע ולפילוסופיה של מדע , היא מודל קוגניטיבי המבוסס על פיאז'ה , קוהן , לקאטוס , טולמין ( Piaget , Kuhn , Lakatos , Toulmin ) ואחרים . תאוריה חלופית לשינוי תפיסתי , שהוצעה על ידי הזרם הפנומנוגרפי בשוודיה , מערערת על הבלעדיות של ההיבט הקוגניטיבי ומציעה במקומו מודל המבוסס על התנסות . ( Linder , 1993 ; Marton , 1986 ) חשיבתנו עולה בקנה אחד עם הגישה השנייה , בכך שאין אנו בוחנים שינוי תפיסתי מההיבט הקוגניטיבי בלבד , אלא רואים אותו כשינוי ביחסו של הפרט אל העולם . ( Marton & Booth , 1997 ; Gorodetsky & Keiny , 2002 ) שינוי תפיסתי דומה במקצת לשינוי פרדיגמטי , משום שהוא כרוך בראיית העולם או בהבנת העולם בדרך חדשה . אמירתו של אלברט איינשטיין , "אין אנו יכולים לפתור את הבעיות שיצרנו , באותה חשיבה שיצרה , "אותן אותה בחרתי כמוטו לספר , מרמזת על הרעיון של "חשיבה . "חדשה ואכן , היסט פרדיגמטי בהבנת...  אל הספר
מכון מופ"ת