הקדמה

" לא ניתן לפתור בעיה רודשה באותה חשיבה שבה היא נוצרה" אלברט א"נשטין בספר זה אציג גישה חדשה לשינוי בחינוך , שאני מכנה אותה "חשיבה . "אקולוגית בעקבות המושג "הבנה אקולוגית" שטבע בייטסון Bateson , ) , < 1972 אני מתייחסת לאקולוגיה באופן מטפורי כאל אפיסטמולוגיה או כאל דרך חשיבה בתחומים שונים , כגון אקולוגיה , הנדסה , תכנון ערים , פיתוח ארגוני , פסיכותרפיה , חיי משפחה וכדומה . יחידת הניתוח של החשיבה האקולוגית היא האינטראקציה או יחסי הגומלין בין המרכיבים , והנחות היסוד שלה הן ארגון עצמי , רפלקסיביות וסיבתיות מעגלית . באקולוגיה חל מעבר ממערכות סגורות למערכות פתוחות , ומעבר זה הביא בעקבותיו שינוי משמעותי בתפיסת תפקידו של האדם במערכת . האדם מוכר היום כמרכיב חשוב במערכת ולא כגורם פולשני המערער את איזונה . מתייחסים אליו כאל מרכיב פנימי , הפועל מחד גיסא באינטראקציה עם יתר המרכיבים ומאידך גיסא כרפלקטור או כמשקיף חיצוני , המודע לתפקידו האינטראקטיבי ואף מקבל אחריות למעשיו ולמערכות הידע שבנה . ספר זה בא להדגיש את התפקיד הכפול של האדם ואת השלכותיו על שינוי מערכתי בחינוך . הוא מבקש לבחון כיצד מעצבת החשיבה...  אל הספר
מכון מופ"ת