תוכן עניינים

הקדמה 9 מבנה הספר 13 פרק א - המסגרת הקונספטואלית של הספר 15 מהוראה ללמידה פרויקט 17 0 "מט קהיליית לומדים 19 מודל למידה כפול ו 2 תהליך הלמידו 22 שינוי תפיסתי 29 הערכת תכבית הלימודים של פרויקט מט"ס 32 שינוי הינוכי-מערכתי 36 האורלוגין 38 פרק ב - מחקר פעולה בבית הספר 41 התחדשות עצמית של בית הספר 43 התהליך 45 מה למדנו מהתנסותנו במחקר פעולה 54 פרויקט לה"ב 55 התפתחות מוסדית 56 התפתחות מקצו 7 ית איש * ת 57 פרויקט ביטול ההקבצות במתמטיקה 58 למידה מתצפית בכיתות - דיאלוג רפלקטיבי 63 שתי רוגמאות נוטפות להשתלמות בית ספרית 66 0 רק ג התפתחותם המקצועית של מורים כתהליך של רפלקסיה דיאלקטית בקבוצה 69 התהליך 71 מעגל הלמידה הראשון 71 מעגל הלמידה השני 71 מעגל הלמידה השלישי 75 מעגל הלמידה הרביעי 76 חינוך מוסרי או חינוך לערכים 79 התפתחות מקצועית של מורים במעגלי למידה & 4 סרק ד י הערכה בית ספרית כדיאלוג בין מורים לחוקרים 69 תכנית ההערכה ומעורבות החוקרים 91 אוכלוסיית ויעד : הכיתות ההטרוגניות 92  אל הספר
מכון מופ"ת