הערות

פרק ראשון : המקורות . 1 פרק זה מבוסס על הספרים : שיינה קורנגולד , זכרונות , תל אביב ; 1966 גולדה מאיר , חיי , תל אביב ; 1975 גולדה מאיר , בית אבי , תל אביב Menachem Meir , My Mother ; 1970 . Golda Meir , New York 1983 ; Marie Syrkin , Woman with a Cause , New York 1963 . 2 קורנגולד , זכרונות , עמ' . 16 . 3 קורנגולד , זכרונות , עמ' . 24-20 . 4 קורנגולד , זכרונות , עמ' . 28 . 5 קורנגולד , זכרונות , עמ' . 40 6 . קורנגולד , זכרונות , עמ' . 42-40 7 . גולדה מאיר , חיי , עמ' . 17 8 . יצחק רפאל , לא זכיתי באור מן ההפקר , ירושלים . 1981 9 . עמוס אילון , הרצל , תל אביב , 1977 עמ' . 440 . 10 גולדה מאיר , חיי , עמ' . 20 . 11 גולדה מאיר , חיי , שם : שיינה קורנגולד , זכרונות , עמ' . 86-74 . 12 גולדה מאיר , חיי , עמ' . 12 . 13 גולדה מאיר , חיי , עמ' . 12 . 14 גולדה מאיר , חיי , עמ' . 15 פרק שנ : » מילווקי . 15 גולדה מאיר , חיי , עמ' ; 23 שיינה קורנגולד , זכרונות , עמ' . 86 ראה גם Ralph Martin , Golda Meir - The Romantic Years , New York 1988 ; Elinor Burkett , Golda , New York 2008 ; Regina Medzini ,...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)