"ותבוא האשה אל כל העם בחכמתה" (שמואל ב' כ: כב) סרח בת אשר - מדרש