יחידה חמישית: התרה

( ד ) ןיוןג נאוה כירושלם אימה כנךגלות : ( ה ) הסבי עיניך מנגךי שהם הךהיבני שערך נעדר העזים עוגלשו מן הגלעד : ( ו ) שניך כעדר הךחלים שעלו מן הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם : ( ז ) כפלח הרמון ךקןתך מבעד לצמתך : ( ח ) ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר : ( ט ) אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה ברה היא ליולךתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה ; ( י ) מי זאת הנשקפה כמו שחר יפה כלבנה ברה בחמה אימה כנךגלות : ( יא ) אל גנת אגח ; רדר 1 י לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו- הךמנים : ( יב ) לא ת גנתי נפשי שמתני מרבבות עמי נדיב : פרק ז ( א ) שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה בך מה תחזו בשולמית כמחלה המחנים : ( ב ) מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב חמוקי ירכיך כמו דולאים מעשה ירי אמן : ( ג ) שךךך אגן הסהר אל יחסר המזג בטנך ערמת חטים סוגה בשושנים : ( ד ) שני שריך כשני עפן ים תאמי / כ -., 7 > ) ה ) צואי ך במגדל השן עיניך ברכות בחשבון על שער בת רבים אפך במגדל הלבנון צופה פני דמשק : ( ו ) ראשך עליך ככרמל ודלת ראשך כארגמן מל ך אסור ברהטים ( ז ) מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים : ( ח ) זאת ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)