תאור סכמטי של יצירת מניפות סחף בשולי הבקע (א) וניתוק חלק הנחל מאגן היקוות שלו בעקבות שבירה והרמה (ב)