נספח 1 מונחון לסביבת למידה מקוונת (בזיקה לפרק מבוא)

העיקריים שבהם : 4 » דע ומידע - קיימים חילוקי דעות באשר להגדרת מידע ( information ) וידע . ( knowledge ) לענייננו כאן נבחר את המודל הפשטני משהו , של תחילת שנות , 2000-ה מתוך ידיעה שקיימות הגדרות מורכבות יותר , המבטאות גישה קצת שונה מהמתוארת כאן . ידע הוא אישי , בעוד מידע הוא אבני בניין ציבוריות , שמהן נבנה הידע . ידע הוא מכלול קוגניטיבי / תובנה אישית על אודות דבר מה , בעוד מידע הוא פריט כלשהו שאיננו תלוי בהבנה אישית אצל הלומד . ידע הוא "אשכול" אישי וייחודי של פרטי מידע שמוזגו לדבר מה שלם יותר בקרב הלומד . המושג "מידענות " למשל היא מיומנות של טיפול במידע המצוי ברשות הציבור כדי להפכו לידע אישי של כל לומד . 4 מקוון ( מלשון קו / ערוץ תקשורת ) במקום מתוקשב או וירטואלי : אין הכוונה דווקא לפעילות סינכרונית , ( On-line ) אלא לכל פעילות בסביבת לימודים מקוונת ללא תלות בסוג הטכנולוגיה ( כמו במחשב למשל , ( כזו המתרחשת באמצעות מסוף כלשהו המחובר לעולם בקו ( ערוץ ) תקשורת כלשהו . מכאן : ספר מקוון ( ולא ספר וירטואלי / אלקטרוני , ( דיון מקוון ( ולא דיון וירטואלי ) וכדומה . 4 סביבת לימודים מקוונת : התנהל...  אל הספר
מכון מופ"ת