איוו זו; סקלה של גישת המורה בכתיבת מטלה לימודית מקוונת