א»ור ‭:9‬ תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא (בדפוס וילנה הוצאת האלמנה והאחים ראם, תרמ"ג)