פרק 3 היסודות של סביבת למידה מקוונת

בפרק ו "הרציונל של סביבת לימודים מקוונת " דנו במהותה ובתפקידה של הסביבה המקוונת ברמה העקרונית . בפרק זה נדון ברמה היישומית , במבנה ובמרכיבים המרכזיים של סביבה לימודית מקוונת כפי שהם באים לידי ביטוי באתר ובהתנהלות החברתית והארגונית של הלמידה . התנהלות של כל בית ספר מתרחשת בארבעה רבדים : הרובד הבסיסי הוא השיעור ; הרובד השני - כמה שיעורים העוסקים בנושא / במקצוע ההוראה ; הרובד השלישי - הנושאים הנלמדים בקבוצת למידה / כיתה ; והרובד הרביעי - הכיתות המהוות יחד את בית הספר כולו . על סמך זאת אנו מציעים כאן מיפוי של סביבת ההוראה המקוונת בבית הספר לארבעה צירי פעילויות המקבילים לארבעת הרבדים : 0 ) מטלה לימודית מקוונת המקבילה להתנהלות שיעור ; ( 2 ) פעילות לימודית מקוונת המקבילה להתנהלות נושא לימודי או מקצוע הוראה ; ( 3 ) אתר מלווה כיתה מקביל להתנהלות קבוצת למידה או הכיתה כולה ; 0 ) אתר בית ספרי המקביל להתנהלות בית ספר . לצד העיסוק במבנה נדון במאפייני ההוראה המקוונת מתוך ההנחה שסביבת הלימודים משרתת שיטות הוראה ( ראו פרק . ( 2 מבנה אתר מלווה למידה בסביבה מקוונת אתר מלווה למידה מושתת על מרכיבי היסוד הב...  אל הספר
מכון מופ"ת