‭1 ')f) M f t‬ קיבוץ בבקעת הירדן: שמו קשור לפרשת כיבוש הארץ. ‭.4‬ אם המושבות. ‭.9‬ ישוב עתיק במישור החו ‭''‬ שנחפר בשנים האחרונות. ‭.11‬ אדמת הנגב. ‭.12‬ גוי. ‭.14‬ מושב של הפועל המ^חי בנגב המערב ‭.15‬ סיסמה. ‭.16‬ מין סירה. ‭.18‬ נמל. ‭SS. tf .20‬ ספר בלשי. ‭.22‬ קול גברי. ‭.23‬ גיל הכלולות. ‭.25‬ מחילות צה"ל. ‭.27‬ משיו הפלמ"ח הידועים. ‭.29‬ ממטבעות הארצות השכנות. ‭.32‬ אל המלחמה הרומי. ‭.34‬ ישות על טבעית. ‭.35‬ תואר הולנד ‭.37‬ גדולה מעשה חידוש. ‭.39‬ משבעת המינים. ‭.41‬ עיר קדומה בארץ. ‭.43

‭1 ')f) M f t‬ קיבוץ בבקעת הירדן: שמו קשור לפרשת כיבוש הארץ. ‭.4‬ אם המושבות. ‭.9‬ ישוב עתיק במישור החו ‭''‬ שנחפר בשנים האחרונות. ‭.11‬ אדמת הנגב. ‭.12‬ גוי. ‭.14‬ מושב של הפועל המ^חי בנגב המערב ‭.15‬ סיסמה. ‭.16‬ מין סירה. ‭.18‬ נמל. ‭SS. tf .20‬ ספר בלשי. ‭.22‬ קול גברי. ‭.23‬ גיל הכלולות. ‭.25‬ מחילות צה"ל. ‭.27‬ משיו הפלמ"ח הידועים. ‭.29‬ ממטבעות הארצות השכנות. ‭.32‬ אל המלחמה הרומי. ‭.34‬ ישות על טבעית. ‭.35‬ תואר הולנד ‭.37‬ גדולה מעשה חידוש. ‭.39‬ משבעת המינים. ‭.41‬ עיר קדומה בארץ. ‭.43

- ' רכס הייס rnrKffl לבקעת הירדן . . 2 אחד השבטים . . 3 מושב בחבל לכיש . . 5 קווצת שער . . 6 ריחנ * T ^ ihitt . 7 ' כפר נטוש ומצודה בלב השתן . . 8 מבצר נישא במדבר יהודה . . 10 שכונה ברמת גן . . 13 דופי . . 15 רשוו . 17 חבל ארץ בצפון . . 19 עיר קדומה במצרים . . 21 מושב בהרי יהודה . . 23 חריף . . 24 אתר למרגלות הר ה ^ תינ . 26 ממייסדי נס ציונה . . 28 אשת המן . . 30 אוניברסיטה בארה " ב . . 31 מעצמה קדומה ששלטה בארץ ישראל . . 33 שכונו אמידים בגוש דן . . 36 מילת . 38 Sfi התיר חחה . . 39 אספקלריה . . 40 אבי תרח . . 42 יתשלים דליטא . . 45 משומו . 47 שאל . . 49 ידידי . 50 א . רטוב . . 51 תנועה במים . . 52 מטבע יפני . . 54 מדור .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל