תוכן העניינים

הקדמה 5 זאב משל / נווה יטבתה - תולדותיה נופיו ואתריו 7 יצחק מגן / הר גריזים חושף צפונותיו 45 נילי ליסשיץ וגדעון ביגר / העץ בבנייה בבית שאן של המאה ה 56 19 שמואל אביצור / מורשת אשקלון 59 זאב וילנאי / שמות מקראיים שניתנו לישובים בארצות הברית 65 גבריאל ברקאי ואלי שילר / לביקורת התצוגה ההיסטורית במוזיאון מגדל דוד 70 עסרה קינן / שבעים שנה לגדוד העבודה 76 אלי שילר / ביקורת ספרים 83 שמואל אביצור / דברים לזכרו של יהודה רות 92 מכתבים למערכת 93 1991 © בל הזכויות שמורות להוצאת ספרים אריאל , ת , ד . , 3328 ירושלים . אין להעתיק מספר זה , לרבות תמונות , איורים או קטעים בשום צורה שהיא ( לרבות תדפיסים לצרכים פנימיים , ( ללא אישור בכתב מהמוציאים לאור .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל