‭tu9n <7/'j/7‬ בפארק הכרמל (לפי א0ל0 חיפה, ‭(1980‬ ‭.1‬ חניון נוף המפרץ ‭.8‬ גבעת ההגנה ‭.14‬ בית השומר ‭.20‬ יערות רקית ‭.2‬ מורתת הר טללים ‭.9‬ יער היערנים ‭.15‬ בית היערן ‭.21‬ יערות כרמיה ‭.3‬ משמר הכרמל ‭.10‬ חניון הר אלון ‭.16‬ מחצבות קדומים ‭.22‬ כותנה נוער כרמיה ‭.4‬ חניון הצוק ‭.11‬ אורני הפסגה ‭.17‬ גבעת דמון ‭.23‬ חניון נוף העמקים ‭.5‬ פסגת הכרמל ‭.12‬ חניון הרקפת ‭.18‬ צומת בית-אורן ‭.24‬ חניון אורן הסלע ‭.6‬ מבוא נחל כלח ‭.13‬ גבעת קטלבים ‭.19‬ חניון גן עדן ‭.25‬ מוחרקה ‭.7‬ יד ל