המוסדות היהודיט העיקריט גרובע המוסלמי א. הקדש כוללות העדה המערבית - ישיבת "תורת כתנים" ב. ישיבת "חיי עולם" ג. ישיבת "תורת חיים" ד. כולל "שומרי רוחומות" ח. "עזרת נשים" ו. בית חיתומים "דיסקין" ז. בית הכנסת " כולל רייסין" ח. בית הכנסת ות"ת לעדת חגורגיים ט. בית מדרש "העגונה" י. בית התבשיל שטראס יא. בית הכנסת "תפילה למשה" יב. כולל וחצר גאליציח יג. בית הכנסת "שמולייזר" יד. בית הכנסת ליד חבס-אל-דס טו. בית הכנסת לחסידי ויויניץ טו. בית כנסת ספרדי יו. הכותל הקטן - במחכמה יח. הכותל הקטן