כפר נחום

כפר נחום עירו של ישו וירד באניה ויעבר ויבא אל עירו ( מתי ט , א ) התחלת שליחותו של ישו בכפר נחום ויהי כשמעו כי הסגירו את יוחנן וילך לו : ^^^^^ pK ויעזב את נצרת ויבא וישב בכפר נחום אשר על שפת הים ( מתי ד , יב-יג . השווה : מרק' א , יד-טו ; לוק' ד , יד-טז ) גרוש רוח הטומאה בבית הכנסת וילמדם בשבתות : וישתוממו על תורתו כי עצום דברו : ואיש היה בבית הכנסת ובו רוח שד טמא ויצעק בקול גדול לאמר : אהה מה לנו ול ך ישוע הנצרי באת להאבידנו ידעתיך מי אתה קדוש האלהים : ויגער בו ישוע לאמר האלם וצא ממנו ויפילהו השד בתוכם ויצא ממנו לא הרע לו ( לוק' ד , לא-לה . השווה : מרק' א , כא-בח ) ריפוי חמותו של פטרוס ויבא ישוע ביתה פטרוס וירא את רומותו נפלת למשכב כי אחזתה הקדחת : ויגע בידה ותרף ממנה הקדחת והקם ותשרתם ... ויביאו אליו רבים אחוזי שדים ויגרש את הרוחות בדבר וירפא את כל החולים ( מתי ח , יד-יז . השווה : מרק' א , כט-לד ; לוק' ד , לח-מא ) ריפוי המשותק ויבאו אליו אנשים נשאים איש נכה אברים וישאהו בארבעה : ולא יכלו לגשת אליו מפני העם ויסירו את הגג ... ויחתרו חתירה ויורידו את המשכב אשר שכב עליה נכה האברים : ויהי ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל