כלאיים - שעטנז

" ושמרתם : : ן את חקתי \ v י ~ ; ואת משפטי . — T : אשר : 7 יעשה - ;•* v אתם T האדם TTT T וחי — בהם V T אני - ; ה "' ( יקרא ירו ה . ( תרי"ג מצוות יש בתורה , חלקן נקראות "משפטים - '' אלו המצוות שדעתו של האדם מסכימה עמן ויודעת את הנימוק לקיומן , וחלקן נקראות "חוקים" - אלו המצוות שאין אנו מבינים אותן ואת טעמן . רבי יהודה הלוי , בספר "הכוזרי" מכנה את המצוות ההגיוניות - "מצוות , "שכליות ואת המצוות שאין אנו מבינים את טעמן הוא מכנה - "מצוות , "שמעיות כלומר , מצוות שאנו מקיימים רק משום שאנו נשמעים לציוויו של הבורא . פרשת פרה אדומה , למשל , שאפרה מטהר את הטמאים ובו זמנית מטמא את הטהורים שעוסקים בה , מוגדרת בספר במדבר ( יט ב ) במילה " חוקה" - "זאת חוקת . "התורה דרשו על כך חז"ל : "אמר הקב"ה : חוקה חקקתי , גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר . "אחריה אנו מקיימים הן את המצוות השכליות והן את השמעיות מכוח קבלת מרותו של הקדוש ברוך הוא , וכפי שהכרזנו במעמד הר סיני : rrtrcKt . "ונשמע בחומש ויקרא ( יט יט ) אומר אלוקים : "את חקתי תשמרו" - אלה מצוות שמעיות - "בהמתןל לא תךביע כלאים שךןל לא תזךע כלאים...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)