ציצית

התלמוד במסכת מנחות אומר : "תנו רבנן" - שנו חכמים - "חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצוות - תפילין בראשיהן ותפילין בזרועותיהן וציצית בבגדיהן ומזוזה לפתחיהן , ועליהן אמר דוד ( תהלים קיט קמד : ( 'שבע ביום הללתיןל על משפטי צךקןל . "' כלומר , שבע המצוות הנזכרות בכתוב הן תפילין של יד , תפילין של ראש , ארבע הציציות בארבע כנפות הבגד , והמזוזה . מוסיף רבי אליעזר בן יעקב ואומר : כל מי שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו , ציצית בבגדו ומזוזה בפתחו - מובטח לו שיעמוד איתן כנגד יצרו ולא יחטא , שנאמר ( קהלה ד ף ) י "והחוט המשלש לא במהרה . "ינתק משולש המצוות הוא : טלית , תפילין , מזוזה . שלוש המצוות האלה מלוות את היהודי בכל עת ובכל מקום . המזוזה על פתח הבית , התפילין על ראשו והציצית לגופו . מסיבות שונות אין אנו נוהגים כיום להתעטר בתפילין בכל עת , אך הציצית מלווה אותנו בכל אשר נלך . בטלית הגדולה אנו מתעטפים אמנם רק במהלך תפילות הבוקר , אך הטלית הקטנה צמודה אלינו כל היום כולו . " דבר אל בני ישראל ואמךה אלהם ועשו להם , "ציצת אומר ה' למשה בספר במדבר ( טו לח . ( מניין לנו שהכוונה היא לבגד של ארבע כנפות ? מוסיף ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)