פרו ורבו

תרי"ג מצוות ציוותה אותנו התורה , ובכללן מאתיים ארבעים ושמונה מצוות " עשה" - המחייבות את האדם לפעול באופן חיובי , לעשות דבר מה - ושלוש מאות שישים וחמש מצוות "לא תעשה" - השוללות עשיית רע . מצוות ה"עשה" הראשונה עליה נצטווינו כבר בתחילת ספר בראשית , היא מצוות " פריה . "ורביה מיד לאחר בריאת אדם וחוה , פונה אליהם הבורא ואומר להם ( בראשית א כח ? " : ( רו ורבו ומלאו את האךץ וכבשה וךדו בךגת ה » ם ובעוף . "השמים מה פשר הכפילות של הציווי "פרו ? "וךבו האם אין אלה מילים נרדפות ? ובכן , "פרו" - מלשון פרי . קודם כול תעשו פרי , תפעלו להקמת משפחה , שאו נשים והקימו בית , כדי שייווצרו התנאים לעשיית הפרי , להולדת דור המשך . אך בכך אין די . אף לאחר עשיית הפרי , הקב"ה ממשיך ומצווה " וךבו" - מלשון הרבה - עליכם להרבות בעשיית הפרי , אל תסתפקו בילד אחד או בילדה אחת . בית שמאי ובית הלל נחלקו ביניהם , מהו מספר הילדים הנדרש כדי לקיים את שני חלקי הציווי של "פרו : "וךבו לדעת בית שמאי , כדי לצאת ידי חובה , חייבים להוליד לפחות שני בנים . כראיה לדעתם , הם מביאים את משה רבנו , שהוליד שני בנים , את גרשום ואת אליעזר , ולא...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)