שמור וזכור

בעיני רבים מצטיירת השבת כיום שכולו איסורים , יום שמחייב להיזהר ולהימנע מלעשות בו מעשים רבים , ושמוטב לשבת בו בחיבוק ידיים ולא לעשות דבר . אך לא כן הוא ! זו לא שבת ! אם ייקח אדם כדור שינה בכניסת השבת ויישן במשך עשרים וחמש שעות רצופות עד צאתה , הוא לא קיים את מצוות השבת . השבת אינה מתבטאת רק באי עשיית מלאכה , השבת היא לא רק ההימנעות מחילולה . יש בה גם צד חיובי של הפיכתה ליום קרוש , של זכירתה בדברים חיוביים . בעשרת הדיברות , שניתנו במעמד הר סיני בשנה הראשונה לצאת בני ישראל ממצרים , נאמר ( שמות כ ח : ( "זכור את יום השבת . "לקדשו בעשרת הדיברות ששינן משה לבני ישראל כעבור ארבעים שנה בערבות מואב , נשנים הדברים באופן שונה במקצת , וכך נאמר בחומש דברים ( ה יב : ( "שמור את יום השבת . "לקךשו שני ציוויים אלו משלימים זה את זה . "שמור וזכור - בדיבור אחד השמיענו א ל המיוחד " אומר הפייטן רבי שלמה אלקבץ בפיוט "לכה דודי" הנאמר בתפילת "קבלת . "שבת יש שני צדדים לשבת . יש את הפן של , "שמור" כלומר , לשמור את קדושתה ולא לחללה בעשיית מלאכות אסורות , כמו שאומר הנביא ישעיהו ( נו ו : ( "כל שמר שבת . "מחללו אסור לה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)