פדיון הבן

מצוות פדיון הבן היא אחת המצוות עליהן נצטווינו עוד בהיותנו במצרים , לפני צאתנו לחירות . כך אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בטרם היציאה מעבדות ( שמות יג ב : ( "קדש לי -י - . כל בכור ; T פטר ? : ? : כל רחם . - - .- r בבני : •• ישראל T : ? - באדם TT T ובבהמה T " : לי . "הוא בהמשך הדברים מבוארת הסיבה לכך שבבורות האדם והבהמה הוקדשו לבורא ( שם טו ) - "ויהי כי הקשה פךעה לשלחנו ויהרג ה' כל בכור בארץ מצרים ... על כן אני זבח לה' כל פטר רחם הזכךים וכל בכור בני . "אפדה הקדוש ברוך הוא היכה את בכורי מצרים במכה העשירית , שהיתה המכה שהיטתה את הכף אצל פרעה והביאה ליציאת מצרים . במכה זו , לא היה בית בארץ מצרים שלא היה בו שכול , למעט בתי בני ישראל . על בכורי ישראל שמר אלוקים , שעה שפסח על בתי העברים באותו לילה במצרים . גם בחומש במדבר ( ח יז ) חוזר הקב"ה ומתאר את השגחתו הפרטית על בכורי ישראל בעת מכת בכורות במצרים - "כי לי כל בכור : T בבני ?? : ? ישראל T : •? באדם T T T ובבהמה T ?? : ~ ביום הכתי כל בכור בארץ . "מצרים הקב"ה כביכול "קנה" את הבכורים בשעה שהגן עליהם בעת מכת בכורות , ומכאן ואילך יש לפדותם ולתת ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)