ביבליוגרפיה

ספרי עזר [ אוצר הגאונים ] ב"מ לוין , אוצר הגאונים , כרך ד ספר ב - מסכת חגיגה , ירושלים תרצ"א [ ביאליקו ח"נ ניאליק וי"ח רבניצקי , ספר האגדה , דביר , תל אביב תשל"ג . [ בן יהודה ] אליעזר בךיהודה , מילון הלשון העברית הישנה והחדשה , ישראל . 1959 והערוך ! נתן בן יחיאל , הערוך השלם , הוספות הערות ותיקונים 1 מאתו חנוך יהודה קאהוט , וינה . 1926 ןויורס ] Wewers , Gerd A . ( Ubers . ) , Ubersetzung des Talmud Yerushalmi , II . Seder Moed . Traktat 11 : Hagiga - Festopfer , Mohr-Siebeck , Tubingen , 1983 [ יאסטרובו Marcus Jastrow , A Dictionaryof the Targumim , the Talmud Babli and the Midrashic Literature , Israel [ ניוזנר ] Jacob Neusner ( Translator ) , Talmud Yerushalmi - Hagiga , Chicago 1982 ןסוקולוףו M . Sokoloff , Dictionaryof Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period , Bar-Ilan , Ramat-Gan 1990 [ שטיינזלץ ] עדין שטיינזלץ , תלמוד בבלי - מסכת חגיגה - מבואר מתורגם ומנוקד , ירושלים תשמ"ד . יצירות ספרות ומחקרים אדרת , אברהם תש"ן : מחורבן לתקומה - דרך יבנה בשיקום האומה , מאגנס , ירושלי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)