קריאת שמע שעל המיטה בספרות חז"ל

א . "בשכבך ובקומך " - קריאת שמע במשנה הציווי על קריאת השמע נובע ממילות פסוקי הפרשה הראשונה של השמע עצמן . "ושננתם לבניך וךבךת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך" ( דברים ו , . ( 6 מכאן למדו חז"ל שיש לקרוא את השמע פעמיים ביום , בלילה ובשכבך" ) ( " ובבוקר ובקומך" ) , ( " בהמשך נראה שכבר במשנה לא היתה הסכמה כיצד בדיוק יש לפענח את הציווי הזה . קריאתו של משה לעם - "שמע ישראל" - מופיעה כמה פעמים בספר דברים . במסורת ישראל נחשבת הקריאה בפסוק הזה להצהרת האמונה , , "קךידו"ל שבו לפחות שלושה עניינים חשובים : קבלת אלוהותו של ה' ובלשון המשנה : "שיקבל עליו עול מלכות שמיים" ( ברכות ב , ב , ( ייחודו של האל 'ה" ) ( "אחד ותפיסת ישראל כעם שמע" ) ישראל ה' . ( "אלהינו על המשמעות האמונית והרגשית של קריאת שמע , ראו בקריאה הצפופה . על "הךברים האלה" להיות חרותים על לבבו של היהודי כביטוי לאהבה חסרת הגבולות והבלתי מותנית שהוא מחויב לאהוב את אלוהיו . ניתן את דעתנו על כך שהחיוב לאהוב אינו פשוט כלל וכלל והוא בולט על רקע העובדה שארם אינו מחויב לאהוב את אביו ואת אמו , למשל . עליו לכבדם בלבד ואף הציווי "ואהבת לחג...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)