לוח ‭.5‬ גידול שנתי ממוצע של אוכלוסיית ירושלים (באחוזים)