רמ"ק ואלקבץ

בשאלה המרכזית של שיטתו חולק רמ"ק על שני מוריו , אלקבץ וקארו , שכן שניהם תופסים את הספירות בעצמות האל . «* בעיה לעצמה היא היחס בין רמ"ק ואלקבץ . שלום אומר , ש'כנראה מעין השפעת גומלין השפיעו זד , לזה' . 173 ואמנם ברור ש'ליקוטי הקדמות' מקביל במידה מרובה ל'פרדם , 'דמונים ומסתבר שהמורה למד מתלמידו ולא להיפר : בפרק שני ( הערה ( 65 ראינו , שאלקבץ מעלה את הדיון בשאלת עצמות וכלים באופן מקביל לגמרי לשער עצמות וכלים . הוא מביא אותן דעות מנוגדות , אך אינו מזכיר את שמות בעלי הדעות ( אף על פי שהוא כמעט מצטט מדבריהם . ( קשה להניח שרמ"ק הושפע בעניץ זה , על פרטיו , מאלקבץ והוסיף את שמות המקובלים בעלי אותן הדעות . מאידך גיסא , אפשר שהזכרתו של ר' דוד כמייצגה של דעת בעלי העצמות מסתברת מתוך כך , שאלקבץ מוכן לטעון רק נגד עמדה כזאת ולא נגד הדעה הרואה באמת את הספירות בעצמות האל ( שהרי זו גם דעתו שלו . ( אף יש להעיר שרמ"ק מביא בדרך כלל את מקורותיו ( לפחות , בם' פרדס דמונים ) וכפי שראינו הוא גם מזכיר את אלקבץ בכמה עניינים . מדוע אפוא לא הזכיר אותו גם בקשר לעניינים האחרים הנדונים ב'ליקוטי הקד מות' ן " ? על כל פ...  אל הספר
מוסד ביאליק