סיכום דעותיו של רמ"ק בספ"ר ובאילימה

נחזור ונשרטט עתה בקיצור את עיקרי דעותיו של רמ"ק שעסקנו בהן בחיבור זה , תוך ציץ ההבדלים שבין ס' פרדס רמונים וסי אילימה . " r 103 ש"ק עמ' . 21 יש לשים לב שדברים אלה מובאים באותו סעיף שבו הופיע גם הסירוש המיסטי ל'פרק שירה ' . " י שם עמ' ! cs . 42 שם עמ' . 43 " שם עמ' . 44 גם בל'פ"ר יש אולי רמז לדביקות בעצמות המתפשטת : 'כי הנשמות הם מצד אור המתגלה ומתלבש ומתפשט בעצם הספירות אל הבריאה' ( ר''ספ כד ע"א . ( בדפוס מונקאטש ( חלק שני עב ע"ב ) תוקנה אות אחת וכתוב : 'מעצם הספירות' ( אמנם ההקשר מצדיק את התיקון . ( ז »« כפי שראינו כמה וכמה פעמים הרי ס' שעור קומה הוא שלב ביניים בין שני הספרים » ( א ) הפילוסופים צדקו במה שהרחיקו מן האל את הגשמות , הריבוי וההיפעלות ו ( ב ) הם צדקו גם בקביעה שהאל הוא מחויב המציאות וטראנסצנדנטי . בתורת כזה הוא שונה עקרונית מכל אפשרי המציאות ואף מובחן מעצמותו המתפשטת ( הבחנה זו מובאת בס' פרדס רמונים , ואילו בס' אילימה אין היא מצויר ;( . ( ג ) אולם באל קיימת מעין הכנה לפנות אל זולתו — הוא משתעשע בעצמותו , פועל מעצמו אל עצמו , פועל בכוח ( בס' פרדס רמונים מצב זה הוא כבר בגדר ...  אל הספר
מוסד ביאליק