הספונטאניות של הפעולה האלוהית

עלינו לחזור עתה ולזכור את דבריו של רמ"ק על הספונטאניות שבפעולה האלוהית ( לעיל' פרק שני , עמ' ( 92-89 ולקבל אותם כמשמעם . כשרמ"ק אומר . בהתחלת הסעיף 'תורה' בס' שעור קומה , 'שידענו שלא היה בריאת העולם מקרה אלא חפץ ורצון ונדבה לפניו , "ית הרי זו באמת דעתו , למרות כל הבעיינות הכרוכה במשפט זה . אפשר לומר עליו מר . שנאמר על יחסו של הרמב"ם לתורה האריםטוטלית בדבר נצחיות העולם : 'הניגוד העקרוני של תורה זו לתורת הבריאה היהודית אינו נוגע לשאלה , אם העולם נצחי הוא או יש לו ראשית בזמן , אלא לשאלה אם יצא העולם מאת אלוהים בהכרח , או נברא על ידו מתוך חירות . אמנם המושג של בריאה חופשית כרוך אצלו בהתהוות הזמנית של העולם , והריהו רואה בניסיון לפרש את המוצא הנצחי של העולם מאת אלוהים , בבחינת פעולה נצחית של הרצון האלוהי , רק העלמת הניגוד שבין תולדה הכרחית ובין יצירה חופשית . בניגוד זה תלוי הדבר , אם אלוהים מעצב את העולם כריבון עליון כרצונו , או שהוא כפוף כפיפות גמורה לסדרי העולם הנצחיים . הרמב"ם דורש בבעיה זו מתוך השאיפה להעמיד במקום שיטת ההכרחיות האריסטוטלית שיטה של חופש , המתאימה לריבונותו של אלוהים , וע...  אל הספר
מוסד ביאליק