האימאננציה של אין־סוף בעולמות

וכך היא , פעמים הרבה , משמעות דברי רמ"ק , אפילו כשהוא משתמש בסימבוליקה קבלית ומדבר כביכול על אימאננציה של האל בעולם : 'והתפשטות האור הוא שעל ידי הרחקת המידות מעילה לעלול ממנו יתראה בהם הגוונים כפי סדרם בחכמה האלוהית להנהגת הנמצאים בנתיבות החכמה . וכמו שהנמצ אים נמצאו מנתיב החכמה כן נמצאו מנתיב החכמה [ הבינה ] כדי שיהיו ויתהוו הבריות הקלות , כאומרו ואתה מחיה את כולם ואתה מהווה את כולם , ופי' יושב וזן מקרני ראמים ועד ביצי כנים , והיינו על ידי החיות העליון ממדרגה אל מדרגה באופן שכל צרכם וכל מציאות השכר והעונש הצריך להם והימצאם —הכל הוא ממנו , כמו שאין ספק שבריה קלה מן הקלות אינה נמצאת מזולתו והוא סיבב הרחק זה ממדרגה אל מדרגה כדי שיתהוו ממנו , כדפי' בסוד השתלשלות המדרגות' . מכיוון שאין אנו יכולים לפרש את המלים האחרונות כמציינות את יציאת העולמות מעצמותו של האל ( ולו גם בדרך של שלבי ביניים , ( הרי יש להבין את כל הקטע בדרכו של הרמב"ם , שגם לפיו האל מהווה ומקיים את העולם . זהו גם מובנם של קטעים אחדים בסי פרדס רמונים . כך אומר רמ'יק ( בפירושו למאמר ברעיא מהימנא ) בפרק האחרון בשער עצמות וכלים :...  אל הספר
מוסד ביאליק