האפשרויות השונות להבנת ה'בריאה' על־פי אוטו

נפתח את דיוננו זה בניתוחו של רודולף א 1 טו לגבי האפשרויות השונות להבנת המונח 'בריאה' : ( א ) אפשר להבין את המונח הזה במשמעותו התיאיסטית האורתודוכסית . לפי משמעות זו האל הוא הסיבה הראשונה של המציאות , הוא טראנסצנדנטי לה והוא קודם לה כקדימת העילה לעלול . ככל עילה הריהו שנה וכוי יכול לומר אפילו אקהארט , ואין בהס כל הוכחה לעמדה תיאיסטית 1 ועיין R . Otto : Mysticism East and West , Meridian Books , New York 1959 , ( להלן . p . 93 ( M . E . W 49 אילימד . כד ע"א . 41 שם , שם . 42 עיין ש '' ק סעיף נב . ג < אילימה ג ע"א , עיין גם לעיל , פרק שלישי , עמ' . 203 * אילימה בר ע"א . ?*» שם כו ע"ב . . M . E . W . pp . 87-90 ** כולל בתוכו בכוח את העלולים ממנו ויחד עם זה הוא יותר מהם לאין סוף ; ( ב ) האל בורא את המציאות יש מאין ממש : ( ג ) האל בורא את הנמצאים על פי האידיאות הנצחיות הכלולות בו באופן נצחי . באשר האל כולל בעצמותו את האידיאות הוא גם יודע אותן , וידיעתו זו את עצמו בתוך עצמו היא גם ידיעת העולם . בלשונו של אקהארט : 'האל הסתכל בעצמו ועל ידי כך יאה גם את כל הדברים' ; * ( ד ) בריאת העולם בחלל ובזמ...  אל הספר
מוסד ביאליק