הבדלי־הדגשה בסדר האצילות בס' אילימה

אמרנו שבחלק הנדפס של ס' אילימה אין דיון מפורט בסדר האצילות , וגם מה שנאמר בעניין זה שונה בכמה נקודות מן הדברים שבסי פרדס דמונים . שינויים אלה איים מגיעים לידי ניגוד , אלא מתבטאים בהבדלי הדגשה . בס' אילימה ניכר מאוד תפקידו של אין סוף בכל השלבים של האצילות , אך פעולת ההאצלה של אין סוף פועלת כשהוא לבוש בקו המידה . 3 « 9 במקום תיאור 307 ס ,, 2 ף JprJ ^ 808 " ק עמ . 33 , יש עוד להעיר שרמ"ק רומז שדרך עליית האור בעולם האצילות הוא כדרך ירידתו —דרך המסעות —אך אין הוא מפרט את הרעיון הזה : 'הספירות הם עשרה מלמעלה למטה ועשרה מלמטה למעלה , כדמיון גיצוץ השמש הבא ומכת במראה הלטושה וחוזר ומתהפך נגד מקורו . כן העניין בספירות , ני הם באים מלמעלת למטה עד המלכות ושם מצב האור , וחוזר אל מקורו דרך המסעות' ( םפ"ר ח ע '' ב . ( 504 תיאור של פעולה זו מופיע למשל באילימה צו ע"א-ע"ב , ועיין לעיל פרק שני , עמ' . 148-147 מפורט של סדר אצילות הספירות מופיע כאן דיון עקרוני יותר הקשור תמיד לתורת עצמות וכלים , ורמ"ק מעוניין ראשית כול בפעולתה של העצמות ( המתפשטת כקו המידה ) 31 ° ולאו דווקא בהשתלשלות הכלים . השתלשלות זו בם...  אל הספר
מוסד ביאליק