שלוש דעות על סדר האצילות

בפרק ראשון בשער סדר האצילות מוצגת הדעה הרגילה בספרות הקבלה $ הספירות נאצלו זו מזו מכתר עד מלכות בסדרן הקבוע , על פי הפסוק שבדברי הימים א כט , יא . הדעה הזאת מובאת בשם ר' שרירא גאון המצוטט בספר האמונות לר' שם טוב בן שם טוב , ורמ"ק מאשר אותה מתוך מאמרים בזוהר ובתיקונים ואף מצדיק אותה מצד ההיגיון ! 'וכן מוכרח , כי סדר אצילתן הן אחד לאחד ולא יותר , כי אי אפשר שנאמר שנאצלו שתיים , כי כל אחת עילה לחברתה , אם כן מוכרח היות העילה קודמת . 'לעלול סדר אצילות זה מתאים לחוקיות הסיבתית , והוא נכון גם על פי 'הסברות והתקדמות אמיתית מוסכ מות אפילו לדברי החוקרים' . " « בפרק שלישי מובאת 'סברא אחרת מנוגדת לזה והוא קבלת מורי ורבי החסיד כמהר"ר יוסף קארו . 'ו"נר דעתו של קארו מובאת מתוך ס' מגיד מישרים , " ולפיה היו כלולים כתר חכמה בינה בנקודה אחת ומתוך חכמה נאצלו חסד ונצח , מתוך בינה — גבורה והוד , ומתוך כתר — תפארת , יסוד ומלכות . גם על דעת קארו אומר רמ"ק שהיא 'מוכרח מן , 'הסברא כלומר' מתוך שיקול דעת הגיוני יש להניח קרבה של מהות בין הספירה המאצילה לספירה הנאצלת ממנה ! 'כי מאחר שהחסד הוא מטבעו 257 שם ע ע"ב ...  אל הספר
מוסד ביאליק