בניין כל ספירה על־ידי בחינותיה הפנימיות

הבחינות העשיריות שבבל ספירה מעצבות באופן דינאמי את דמותה ובונות את שיעור קומתה : 'כל מידה היא כלולה מי' והיינו יהוד ; שזהו שיעור הקומה בהיות קומתה מתפשטת , דהיינו שתהיה הויה עשר ספירות קמוטות שבה מתפשטות ומאירות ... על דרך שאדם יושב וקומתו הוא מתקמטת ואינו נראה , וכשהוא קמ קומתו מתפשטת שיעור שלם , כך יהיה המידה בהיות לה קימה יתפשטו אורותיה ויאירו כשיעור קומתם' . 2 « בתהליך פנימי זה באים לידי ביטוי כל האספקטים של כל הספירות , בי כל ספירה , על כל בחינותיה , מתגלגלת גם יחד עם כל הבחינות שבספירה שמעליה : 'יש בכתר כמה בחינות , והחכמה בחינה אחת וחלק אחד לכל הבחינות של הכתר , והתגלגל החכמה כל בחינותיה יחד אל בחינה אחת מהכתר . נמצאו כל הבחינות שבכתר מתגלגלת החכמה גלגול אחד שלם לכל בחינה ובחינה , ויהיו מספר גלגולם במספר בחינות הכתר . וכן הבינה אל ערך החכמה , כי יתגלגל בינה כל בחינותיה בערך בחינה ראשונה שבחכמה . ויש בחכמה בחינות רבות , ובגלגול החכמה גלגול שלם תתגלגל הבינה כמה גלגולים , מפני שיש לה גלגול שלם עם כל בחינה ראשונה מהחכמה . ועל דרך זה ירדו העניינים' . 2 « אולם לבחינות הפנימיות האלה יש...  אל הספר
מוסד ביאליק