ג. סדר האצילות

תורת הבחינות שבכתר מופיעה בהרחבה רבה בס' אילימה , אולם בדרך כלל אין היא קשורה בספר זה בתיאור סדר האצילות . מסתבר שדבר זה כרוך בכך שהחלק הנדפס של סי אילימה מגיע רק עד הדיון בתיקוני הכתר . והדיון המפורט בסדר האצילות בא כנראה בחלקים שלאחריו שלא הודפסו . « 7 דיוננו בסדר האצילות יסתמך אפוא בעיקר על ם' פרדס רמונים' שבו מפותחת מאוד תורת הבחינות , שבאמצעותה בונה רמ"ק דרך שיטה את תורתו על סדר האצילות .  אל הספר
מוסד ביאליק