מיתת המלכים בס' אילימה

בפרק כ שבתמר א בעין הבדולח מסכם רמ"ק בקיצור את בחינות כתר חכמה בינה שבכתר : 'הנה המציאויות שפירשתי שהם בכתר גי בחינות —האי , רצונות ; והבי , מלכים : והג / תיקונים — ישתלשלו אלו מאלו . רצונות הוא הבחינה החשובה , צאת הדברים ממאציל אל נאצל , כעין התפשטות מלא רוצה אל רוצה . והנה מפני קורבתם אל המאציל לא יכונו בשם גדר כלל , לא במלה ולא בדיבור , אמנם יסתתמו ויוכללו באמונתינו האוחזת סתם באין םוף עם . 'ספירות כל מד . שאנו יודעים הוא שהם עולים במחשבה 'שישנן , ועליהם רוכב סיבת הסיבות כולם . מלכים הוא העתק הרצונות אל בחינה למטה ממנה , יהיה סוד המחשבות מתרחקות מן המאציל עוד בחינה שנייה , והם מלכים , אבל אין ראוי לכנות פעולות מפני שאין הפעולות מתאחזים בשורשים האלו אלא יצטרכו עוד להיכלל מדרגה אחר מדרגה ולהשתלשל כדי שבאותם הבחינות המשתלשלים יוכלו הספירות , שהם המסובבים הרחוקים , לשאוב כוחם ושפעם מן הנאצל הראשץ המתקרב אל מאצילו יותר מכל נמצא . הגי — 188 וכן מסייעות למסקנה זו גם שתי עדויות נוספות בס' איליטה : בדף יז ע '' ב כתוב שתיקוני אריך אנפין יבוארו בעין רואי תמר א' ב' ג' ; 'ד ובדף יח ע '' א נאמר ...  אל הספר
מוסד ביאליק