מה בין פרדס ומונים לאילימה?

אנו רואים אפוא שרעוא דרעוין יש לו בס' פרדס רמונימ רק אחד משני המובנים שיש לרצון הרצונות בס' אילימה * הוא מציין את הבחינה העליונה של כתר' אך אין הוא כולל את הסדרה האינסופית של עליות רצון . אולם ראינו שגפ בס' פרדס דמונים מופיעה סדרה זו , אלא שהיא עולה באין סוף ולא בכתר ; אלה הם הרעותין העולים באין סוף לצייר את הצחצחות . נמצא שאנו רשאים לומר' שתורת הרצונות בס' פרדס רמונים מקבילה לזו שבס' אילימה רק מבחינה סטרוקטוראלית : בשני הספרים מגבשים הרצונות את שורשם העליון של הכלים . אך ההבדל הוא בזה שבס' פרדס רמונים מתואר התהליך הזה כאילו הוא מתרחש באין סוף עצמו והוא קודם לכתר שבכתר , ואילו בס' אילימה הוא כולו בכתר שבכתר . בס' פרדס רמונים רמ '' ק עדיין מייחם את הרצון העליון לאל עצמו' ואילו בס' אילימה הרצון הוא לגמרי בתחום שמחוץ לאל . והוא הדין לגבי שורשי הכלים : בס' פרדס רמונים עדיין הם צחצחות באין םוף , הם 'עצמות ולא , 'עצמות ואילו בסי אילימה תופסת הבחינה העליו נה שבכתר את מקום הצחצחות , והיא כלי ראשון המובחן באופן הד משמעי מן העצמות המתפשטת בו . מתוך כל מה שאמרנו יוצא' שלפי ס' פרדס רמוניס השרשת ה...  אל הספר
מוסד ביאליק