תורת הרצון של רשב"ג

אם נרצה לנסח את דעתו של רמ"ק בעניין זה בלשון המושגים הפילוסופיים , נוכל לומר שבס' פרדס רמונים הוא מתקרב לתורת הרצון של ר' שלמה 131 םם"ך jy ןךא < י כשהרצון' ) העליון , למעלה למעלה , שורה על הרצון שלא משנת— 'נודע הזוהר א , קעו . ( לא' ) רצונות ולא אורות ולא מאורות באותו אין סוף . כל המאורות והאורות האלה תלויים להתקיים בו , ואינם עומדים להשיג , מי שיודע ואינו יודע אין הוא אלא הרצון העליון , סתום כל הסתומים , אץ' —שם , קיט . ( אבן גפירול . בספר מקור חיים תולה רשב"ג את השניות שעליה בנויה כל המציאות — החומר והצורה — בשניות היסודית של האל ורצונו . בזה הוא מכניס לתוך האל עיקרון דינאמי , שהוא המקור הראשוני לכל הצורות ולכל תנועה . מבחינה זו אומר רשב"ג על הרצון שהוא מתפשט בכל העצמים' כמו שרצון הנפש מתפשט באיברי הגוף ומניע אותם " בדומה לרמ"ק הרואה ' את אין םוף הלבוש ברצונו כיסוד האלוהי הדינאמי המתפשט בספירות . לעומת זאת מתנגד רמ"ק לדעתו של רשב"ג על החומר הקדמון הנובע מעצמות האל ( בניגוד לצורה הנובעת מרצונו ' ( אם כי גם בעניין זה אפשר למצוא בם' פרדס רמונים רעיון דומה : הכלים מושרשים בצחצחות שהן באי...  אל הספר
מוסד ביאליק