הדיון בצעד הראשון בס' פרדס דמונים ובס' אילימה

ראינו שבסי פרדס דמונים הצעד הראשון מן המאציל אל הנאצל הוא בתחום אין סוף עצמו—בעליית רצון האל לצייר את הצחצחות . גם המעבר מן האיך סוף והצחצחות שבו אל הכתר הוא עניין סודי ! כאשר עלה הרצון להאציל את הספירות 'הנה נצטיירו מציאויות הצחצחות הדקות הנעלמות ... וממציאות הדק ההוא נשתלשלו המדרגות עד הגיעם אל הגילוי [ ה ] מחשביי , ושם גם כן נצטיירו מציאות שני . ואמרנו שני מפני שאין לחקור מה שבין אין סוף לכתר כלל , אלא שהם בדקות באין סוף והם מתאצלות בכתר' . אבל כיוון שהבעיה העקרונית בס' פרדס רמונים היא במעבר מאין סוף לצחצחות , לפיכך אין כאן דיון מפותח במעבר מן הצחצחות אל כתר חכמה בינה שבכתר . א * ל בס' שעור קומה יש כבר רמז , המבשר את הדיון השיטתי שעתיד לבו » 8 » ע '' א . »• שם , שם . " שם ג ע '' ב . 70 אילימה ד ע '' א . ' 1 סםיר פז ע"א . בס' אילימה . רמ"ק מדבר כאן על ארבע בחינות , שהן כנגד ארבעת חלקי הפסוק של בן סירא : 'במופלא ממך אל תדרוש , ובמכוסה ממך אל תחקור , במה שהורשית התבונן , אין לך עסק . 'בנסתרות שלוש מתוך ארבע בחינות אלה באצילות , '—ואחת מקום שהמציאות כולו אסור , והיינו באין סוף . שיש מק...  אל הספר
מוסד ביאליק