הידיעה האלוהית בס' שעור קומה

אותה השקפה מוצאים אנו בס' שעור קומה . בניגוד לאחדותה של המחשבה האלוהית כרוכה המחשבה האנושית בארבעה מרכיבים המובחנים זה מזה » ' אדם ושכל ומושכל . 'ומשכיל מה שאין כן 'בנמצא ראשון שמציאותו הוא שכלו והוא משכילו ומושכלו , והכל אחד מיוחד ... שהכתר הוא השכל והחכמה הוא המשכיל והבינה הוא המושכל ... והנה ג' ספירות אלו בהיותם בתוך השורש העליון , שורש כל השורשים , הם מתייחדים בשורשם תכלית הייחוד , עד שהוא והם אחד ... השורש בעצמו והשכל והמשכיל והמושכל הכל עני ? אחד מיוחד , והיינו סוד אור קדמון , אור צח , אור מצוחצח המתייחדים בעצם השורש לדעת ר' האיי גאון כדפירשתי בספ '' ר בשער . 'הצחצחות רק אחרי התפשטות השכל והמשכיל והמושכל בכתר נכנסת בתוכם הבחנה מסוימת , כי אז 'בבחינת עצמם הם עלולות , לא . « 'עילה עצם הדגשת הניגוד בין המחשבה 18 גלנה 1 « ס בספרו על שפינוזה והקבלה , שהזכרנוהו במבוא , טוען ( בעמי ( 14 שדברי שפינתה — 'כנראה הרגישו בכר במבער לערפל אי אלו מבני ישראל , שכן הם מחליסים : אלוהים ושכל אלוהים והדברים המושכלים על יזו הם דבר אחד' ( תורת המידות ח"ב משפט 7 הערה ) רומזים לסרק יג בשער מהות והנהגה . ...  אל הספר
מוסד ביאליק