הסדר של הצחצחות

הצחצחות מוזכרות אגב אורחא כמה פעמים בתיקוני זוהר , אך תמיד כבחינות בכתר , ואפילו הגבוהה שבהן היא 'לגבי עילת על כל העילות כגופא לגבי נשמתא' . בהתחלת הפרק השביעי , בשער הצחצחות , מסביר רמ"ק את הסתירה שבין התיקונים לבין תשובת רב האי בעניץ סדר הצחצהות בכך . שלפי התיקונים 'נראה בבירור שג' הנעלמות הם בכתר' ' וסדרן שונה מאשר באין סוף , 'כי באין מוף הם אור קדמון ואחר כך אור מצוחצח ואחר כך צח , וסימנם קמץ . אבל בכתר קדם הצח אל המצוחצח , והטעם כדמות החותם המתהפך . ולא כחותם ממש אלא מפני שאצילות החכמה קדמת אל אצילות * שם עז ע"א . להלן נחזור לדון באורות האלה ובתפקידם . 25 שם עז ע"ב . = 6 שם , שם . 27 שם , שם . 2 » ןיין ל 5 יל , פרק שני , עמ' . 108 28 תיקוני זוהר קטו ע"ב . עיין גם קלה ע ב , כאן מוסיע גם רמז לעשר צחצחות . הבינה לגן קדם גילויה והיא אחרונה קרובה אל הגילוי והאצילות . ולכן הם אור קדמון ואחר כך אור צח ואחר כך אור . 'מצוחצח בכלל יש לציין' שכמעט בכל המקומות שבהם מדובר על הצחצחות בכינוייהן הכוונה לצחצחות שבכתר . ° וגם בבחינתן זו יכול רמ"ק לראותן כשורש השורשים ו 'אילין איבון אבהן—דהיינו גי ק...  אל הספר
מוסד ביאליק