עשר צחצחות שהן שלוש

המגמה לחפש את מקורות הספירות בעולם אין םוף עצמו אינה חידוש של רמ"ק . כבר מיד אחרי דור הזוהר מדובר על עשר צחצחות T ורמ '' ק מביא 11 שם יא ע"א . " שם לד ע '' א . 14 עיין M . T . p . 207 והערה 7 בעמ' , 399 וכן בהערה 17 במאמרו של ג . שלום , 'לחקר קבלת ר' יצחק בן יעקב , 'הכהן תרביץ , כרך שני ( תרצ"א , ( עמ' . 206 עיין גם באיגרת של ר' יצחק מר חיים שפירסמה י . נדב בתרביץ , ברך כו , עמ' 445 והערה . 30 מר חיים מביא באיגרתו את תשובות ר' האי ור' חמאי המצוטטות על ידי רמ"ק , אך הוא מתנגד לתורת הצחצחות . התנגדות זו מסתברת גם מאיגרתו השנייה , שםירסם גרינוס . המקובל הזה הוא קיצוני מאוד בתפיסתו את המסירות בעצמות האל ( עיין לעיל , סרק שני , הערה , ( 64 ולכן אין מקום אצלו לצחצחות , כי לדעתו זהה כתר עם אין סוף ובו כלולות בשמ 'מפרשים' שיעשר צחצוזות הם למעלה מכתר עליון והם הם עשר ספירות עליונות ונקראים ענפים לכתר . "'עליון אבל רמ '' ק אינו נוקט תפיסה עשרונית זו , אלא מדגיש את האופי המשולש של הצחצחות המתאים לכל תורת האצילות שלו . רמזיו המעטים לעשר צחצחות הם קצרים ומעורפ לים . בשער סדר האצילות , פרק רביעי , ...  אל הספר
מוסד ביאליק