התאחדות הספירות לפי ס' אילימה

לפני שאנו עוברים לדיון מפורט בתורת הצחצחות עלינו לקבוע מה מקביל לתורה זו בס' אילימה . אם כנקודת מוצא תשמש לנו המיטאפידה של אבן החלמיש , נמצא שהיא מובאת בם' פרדס רמונים לציון המצב שבו הצחצחות כלולות באין סוף' ובס' אילימה היא מציינת את הידיעה האלוהית הקדומה . כך נאמר בסוף תמר ג' שחיוב הספירות באל הוא 'מצד ידיעתו אותם , ואינה ידיעה מחודשת מצד הוויתם ח"ו אלא הוא וידיעתו אחד ואינו מקבל חידוש ; והידיעה ידועה כקדמותו . וזהו משל אבן החלמיש שהמשלנו בספ '' . 'ר ואמנם ידיעת האל את הספירות היא מצב שבו הן חסרות דיפרנציאציה ואינן בבחינת אובייקט בעל מציאות נפרדת מן היודע אותן י 'הם בעצמותו במציאות יותר נאות ממציאותם , והוא ישכילם בהשכלת עצמותו , והוא וידיעתו אחד תכלית האחדות ... והנה כאשר נתרחקו וירדו באצילותם למטה אבדו המעלה הנזכרת , שהרי אינם בהבדלתם כמציאות בעצמותו ואחדותו הפשוט' . » אך ירידתן זו אין בה משום ניתוק גמור ממקורן , כי הן יכולות להתקשר שוב באחדותן הראשונה : 'הנמצאות יתפרטו לפרטים עד אין תכלית , וכל כוח האדם לקבצם ולאחדם עד לקשרם בידיעה העליונה , והיינו דביקות הפעולות בפועל ' . אין להק...  אל הספר
מוסד ביאליק