היכללות הספירות באין־סוף

היכללותן של הספירות באין סוף מתוארת בעזרת מיטאפורות : 'וגם קודם בריאת הנבראים היה נקרא בכינויים אלה על שם המידות הנעלמות בו בהעלם * אילימה ב ע"א ועיין לעיל , פרק שני , עמ' . 104-103 1 " DD 1 לא ע"ב ( בהתחלת סרק רביעי . ( השלהבת בגחלת ולהעלם האש באבן החלמיש' . אך מד . משמעותן השיטתית של מיטאפ 1 ר 1 ת אלו 1 הרי גם הזוהר מדבר על הספירות המאוחדות באין סוף כשלהבת בגחלת , ובזה ניתן ביטוי לתפיסה שבעל הזוהר תופס את הספירות נעצמות האל , וראינו שרמ"ק אינו נוקט עמדה זו . קודם שאנו עוברים לתאר את עצם תורת האצילות של רמ"ק עלינו לבדוק אפוא באיזה מובן הוא רואה את הספירות ככלולות באין סוף . בס' פרדס רמונים קשור העניץ הזה בתורת הצחצחות , ומתקבל הרושם שהספירות באמת נעלמות באין סוף עצמו : 'והעניין מפורסם הוא שבאין סוף הפשוט הוכרח בו היות שם מציאות עשר ספירות כאשר נבאר בשער הצח. 'צחות אין בזה משום הכנסת ריבוי באל , כי 'אין כוונתינו באמרנו שמציאות הספירות באין סוף שיהיה מציאותם למעלה כדרך שמציאותם למטה , אלא למעלה הם פשוטות תכלית הפשוטות ומתייחדות בעצם השורשים (?) תכלית היחוד , והם דקות רוחניות תכלית דקות...  אל הספר
מוסד ביאליק