מסקנות כלליות

» תוך דיוננו עד כאן אפשר להסיק שתי מסקנות כלליות . ראשית , לא מצאנו ניגוד בין ס' פרדס דמונים וסי אילימה ביסודות העקרוניים של תורת עצמות וכלים r & אמנם יש הבדלים מסוימים בין שני הספרים , ומתוך הבדלים אלה עלינו להסיק את המסקנה השנייה : הרבה עניינים שהם מעורפלים ובלתי מבוארים בס' פרדס דמונים מתבררים מתוך הפיתוח השיטתי שבם' אילימה . בדרך כלל מצאנו כבר בםפ"ר רמזים לבניין השיטה המאוחר , אף על פי שיש שוני מית 1 די וטרמינולוגי מסוים בין שני הספרים . ואלה הנקודות העיקריות , שבהן מצאנו עמדה עקרונית אחידה בתורת עצמות וכלים . 5 22 » יין גם לעיל , עמ' . 102 שם גם ראינו , שהרקנטי מציין במונח זד . את יציאת הסטירות מאין סוף , ואילו את התפשטות העצמות בתוכן הוא קורא בשם אצילות . עיין תשבי , משנת הזוהר , עמ' קטו והערה . 1 22 « < ש 5 ור קימה הןא' כאמוף , שלב מעבר בין שני הססרים העיקריים של רמ '' ק וכבר מופיעים בו המונחים של ס' אילימה , אם כי עדיין אינס מפותהים בו באופן שיטתי . ( 1 ) רמ"ק קובע באופן חד משמעי את מושג האל הטראנסצנדנטי . מקורו של מושג זה הוא בפילוסופיה האריםטוטלית ניאופלטונית של ימי הביניים ...  אל הספר
מוסד ביאליק