מעמד 'החיים המשולחים' מבחינת המאציל

אם נתעלם בינתיים מדבר זה , נוכל לראות שבעיית היחס בין אין סוף לחייו המתפשטים מוצגת בם' אילימה כמו בס' פרדס רמונים : 'והנה עם היות שרצון הרצונות משתלשל מעילה לעלול ... אין הנשמה , חיי החיים , נשמד , וחיים בתוך הספירות , משתלשלת מעילה לעלול ח"ו , שהרי הם מעצם האין סוף אשר לא יקבל היפעלות ... אל [ א ] היא קשורה באין סוף תמיד , מפני שהוא וחיי הספירות אחד תכלית אחדות ... ולעולם הנשמה דבקו ; בבעל הנש מה , שהחיים מתפשטים ונובעים ממנו ואינם בדלים ממנו כלל ועיקר ... הנשמה דבקה במאציל , יש בה כוח הפעולות ואין בה פעולות , אלא שמרצון עליון יימצאו בספירות הפעולות לפעול הנשמה הפעולות . 'על ידה אחר . שפועל הרצון העליון נאצלות הספירות הפועלות את פעולותיהן השונות ; ' וכמו שנתפשטו הספירות כך נתפשטו (!) נשמתן בתוכם , והיינו סוד מידתם ושיעורם — הנשמה המאצלת אותם . והנה אין הנשמה משתלשלת מעילה לעלול " שם כג ע '' ב . המונח 'החיים המשולחים' בא הרבה טעמים בס' אילימה ורק במקומות מועטים בספ"ר , אך י ''» ק סוען שבעניין זה אין הבדל בין שני הספרים ; 'ועניין האיך הכלים ישני (!) החיים המשולחים מלמעלה כבר פירשתי בס...  אל הספר
מוסד ביאליק