התלבשויות אור אין־סוף

עצם הדיח בג' ראשי ההנהגה הובא , כאמור , כדי לענות על שאלות דתיות ותיאולוגיות עקרוניות , וביניהן אף על השאלה : כיצד פועל האל פעולות דין ושכר ועונש 7 תשובתו של רמ '' ק היא שחטא האדם גורם רק להתלבשות אור אין סוף , והתלבשות זו אינה מכניסה כל שינוי באין םוף עצמו אלא בספירות בלבד —הן מקבלות את אור אין םוף דרך לבושים , וממילא גם כל העולמות מתרחקים ממנו ; הלבושים האלה הם המקור לדין ולעונש : 'אם נאמר שאין סוף ממש נשמה פועלת תוך כל הספירות לא יתייחס לספירות שם פירוד ושוט דין כלל ; ואם יהיה דין נרחיק הספירות מאין סוף ; ולא הרחיק השולל הפעולות מאין סוף ח"ו , שאין שום פעולה לאין םוף אלא על ידי הספירות , ואין שום פעולה לספירות ... אלא מאין סוף , אבל כשהפעולות טובות נאמר שאין סוף נשמה לכל י' ספירות בהשוואה אחת ... אבל בהשתנות הפעולות , שהמלכות היא פועלת דין ... יסתתם אור אין סוף מהם . ולא שישוללו הפעולות ממנו , אמנם נרבה הלבושים , אלו בתוך אלו ... ואין הלבשה זו מאתו אלא מאת הספירות שהם המשתנות' . על כל פנים , אין ההנהגה העליונה מסתלקת גם כששולטות ההנהגות האחרות , 'מפני שאי אפשר לספירות בלי אין םוף ...  אל הספר
מוסד ביאליק