'המחשבה העליונה'

הראש הראשון להנהגה נקרא גם 'המחשבה . 'העליונה רמ"ק מברר את הסוגים השונים של המחשבה ואומר , שהמחשבה העליונה היא 'מחשכה לכל 197 שם , יז ע"א — ע '' ב . " 8 שם , יח ע"א . 189 שם , נו ע '' ב . אין סוף עצמו מופיע כראש הראשון בעוד כמד , מקומות . עיין למשל ק' ע"ב ; ש '' ק עמי ! 173 וכן בפירוש עבודת יוה '' כ : 'רישא חדא הוא סוד הארת האור ממקורו על ידי החכמה ... רישא חניינא הוא אור הנשפע מהכתר ונמשך על הספירות , ? רישא תליתאה הוא אור אין סוף עצמו . וכדי להמשיך תרין רישין עילאין , 7 היינו כתר עם היותו כסא לעילת העילות , ושתיהם מתגלים בסטירות ונקשרות המחשבות והוא סוד באין סוף , ייקרא מחשבה בבחינה שכל הנמצאים נכללים בעצמותו ; והוא כולל כל הנמצא ולא במציאות היפרדם למטה אלא במציאות העצמות המתאחד , שהוא והס דבר אחד , ואינם נפרדים ולא מתרבים ולא מתגלים , אלא עצמותו הוא ספירותיו והוא הוא הכל ואין דבר חוץ ממנו . ויש מחשבה קרומה והוא הכתר ... והיינו שנתפשטו כל הנמצאים מעצמותו אל העלול הראשון . ויש מחשבה סתם , והוא שורש כל הנמצאים אשר בחכמה ... והנה ג' מחשבות אלו הוא סוד ההנהגה שיתלבשו , גי ראשי ההנהגה הנז...  אל הספר
מוסד ביאליק